Objava leta

Poštovani,

Dostavljamo vam informacije o vremenu polaska.

  • Potrebno je da na aerodrom dođete 2 sata ranije.
  • Molimo Vas da sa sobom ponesete svu potrebnu dokumentaciju (avio karte,vaučer,info pismo kao i health declaration)
  • Na aerodromu u Hurgadi čekaće Vas naš predstavnik.
  • Obavezno je da posedujete putno zdravstveno osiguranje sa pokrićem Covid-19. Molimo Vas da potvrdite prijem ove poruke.
  • Čekiranje se vrši direktno na šalteru avio kompanije kontakt telefon koleginice +381 63 11 09 855 (broj će biti aktivan samo 2,5h pre poletanja aviona) i nju kontaktirate samo ukoliko ima potrebe i samo za situacije vezane za let (za sve ostalo kontaktirajte agenciju).
Unknown column 'k1.shortcode' in 'where clause' select departure,opdate,acfullname,kfromname,ktoname,carriername,arrival from ( select i.id,IF(DATE_FORMAT(i.opdate,'%w')=0,7,DATE_FORMAT(i.opdate,'%w')) dw,DATEDIFF(i.arrival,i.departure) leap,i.marketid,i.groupid,i.carrierid,pro.name productname,i.operationid,i.typeid,i.productid,i.opdate,i.conractid,i.ac,i.reg,i.acfullname,i.kfrom,i.kto,i.stopat ,i.departure,i.arrival,i.customernotes,i.operationnotes,i.risklimit,i.infantlimit ,trview.maxseats ,i.status,i.b2b,i.b2c,i.minrt,i.maxrt,i.kgadult,i.kgchild,i.kginfant,i.maxchild,i.maxinfant ,trview.tempseats ,trview.fix ,trview.sold ,trview.infcount ,trview.fixsold ,trview.free ,i.updated,i.updatedby,typ.name typename,tyg.name groupname,ope.name operationname,mar.name marketname,clt.rname carriername ,(case when k1.shortcode!='' then CONCAT(k1.shortcode,'-',k1.name) else k1.name end) kfromname,k1.shortcode kfromshortcode,k1.name kfromplace ,(case when k2.shortcode!='' then CONCAT(k2.shortcode,'-',k2.name) else k2.name end) ktoname,k2.shortcode ktoshortcode,k2.name ktoplace ,(case when k3.shortcode!='' then CONCAT(k3.shortcode,'-',k3.name) else k3.name end) stopatname,i.defaultcost,i.costclosed,i.cmoneyid,i.seatcost from trs_transfer i left join acc_product pro on pro.id=i.productid left join def_definition typ on typ.id=i.typeid left join def_definition tyg on tyg.id=i.groupid left join def_definition mar on mar.id=i.marketid left join def_definition ope on ope.id=i.operationid left join def_client clt on clt.id=i.carrierid left join def_airport k1 on k1.id=i.kfrom left join def_airport k2 on k2.id=i.kto left join def_airport k3 on k3.id=i.stopat left join (select p.transferid,t.risklimit ,sum(if(p.profix=1,p.amount,0)) fix ,sum(if(p.profix=0,p.amount,0)) seats ,sum(ifnull(p.amount,0)) maxseats ,sum(ifnull(a.totalsold,0)) sold ,sum(ifnull(a.tempsold,0)) tempseats ,LEAST( ifnull(t.risklimit,0) ,sum(if(p.clientid in ('',''),ifnull(p.amount,0),0)) ) -(ifnull(sum(if(p.profix in(0),a.totalsold,0)),0)) free ,sum(if(p.profix=1,a.totalsold,0)) fixsold ,sum(ifnull(a.adlcount,0)) adlcount ,sum(ifnull(a.chdcount,0)) chdcount ,sum(ifnull(a.infcount,0)) infcount from trs_price p left join (select sum(ifnull(if(paxtype!='INF' ,ra.amount,0),0)) totalsold ,sum(if(ra.temp=1,0,ifnull(if(paxtype!='INF',ra.amount,0),0))) sold ,sum(if(ra.temp=1,if(paxtype!='INF',ra.amount,0),0)) tempsold ,sum(if(ra.temp=1,0,ifnull(if(paxtype='INF',ra.amount,0),0))) infcount ,sum(if(ra.temp=1,0,ifnull(if(paxtype='CHD',ra.amount,0),0))) chdcount ,sum(if(ra.temp=1,0,ifnull(if(paxtype='ADL',ra.amount,0),0))) adlcount ,priceid from res_allocment ra where ra.canceled=0 group by ra.priceid ) a on a.priceid=p.id left join trs_transfer t on t.id=p.transferid where t.status = 1 and k1.shortcode in('BEG') and k2.shortcode in ('AYT','HRG','BJV') and t.opdate between '2023-09-25' and '2023-09-28' group by p.transferid) trview on trview.transferid=i.id where LEAST(i.risklimit,IFNULL((select sum(amount) from transport_seat_summary where transportid=i.id ),0))>0 and i.status = 1 and k1.shortcode in('BEG') and k2.shortcode in ('AYT','HRG','BJV') and i.opdate between '2023-09-25' and '2023-09-28' order by i.departure,i.ac,i.reg desc) i order by departure,opdate,acfullname,kfromname,ktoname,carriername,arrival